Etapp 12: Höghult-Krankesjön

På mindre vägar, en nedlagd banvall och ett stycke stig passerar du små skogsmiljöer och den öppna åker- och betesmarken i sluttningen mot Vombsänkan. Här finns järnvägshistoria skriven i landskapet, broar i överflöd och ett välbevarat fattighus att besöka. Hjularöds ”riddarborg” omges av ädellövskog med grova ekar och askar.

Vy över Krankesjön<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonHarlösa kyrka<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonHjularöd slott<br />
                  Foto: Kenneth JoelssonLeden kantas av bördigt odlingslandskap<br />
                  Foto: Sofie NorrbyDen gamla stationsbyggnaden i Harlösa<br />
                  Foto: Sofie Norrby
Visa fler bilder
Karta >

På mindre vägar, en nedlagd banvall och ett stycke stig passerar du små skogsmiljöer och den öppna åker- och betesmarken i sluttningen mot Vombsänkan. Här finns järnvägshistoria skriven i landskapet, broar i överflöd och ett välbevarat fattighus att besöka. Hjularöds ”riddarborg” omges av ädellövskog med grova ekar och askar.

Natur

Här vandrar du på Vombsänkans sluttning, med befriande utsikt över öppet landskap och sjöar. Kring Hjularöd stöter du på områden med äldre ädellövskog och höga naturvärden. Halvannan kilometer från slottet finns exklusiva arter som långstarr, strävlosta, röd kärleksört och förvildade buskar av plommonros. Kliv ner i den betade ravinen där bäcken kantas av den spröda bergarten lerskiffer.

Söder om Harlösa går du över bron över Kävlingeån. Ån har haft stora problem med människans utsläpp och övergödning men får nu hjälp med renande dammar och våtmarker. Följ den nedlagda men blomstrande banvallen sydväst om Harlösa, bland annat pryder mattor av hedblomster vallen. Även värmeälskande insekter och kräldjur trivs här.

Kulturhistoria

Hjularöds slott är inte öppet för allmänheten men du kan betrakta det när du passerar. Det har anor från 1300-talet men nuvarande byggnad med romantisk medeltidsstil byggdes så sent som under slutet av 1800-talet. Slottet stod som förebild till "Greveholm" i SVT:s julkalender 1996.
Du passerar även tillhörande fattighus, Harlösa donationshus. Det uppfördes 1823-24 som ålderdomshem för anställda på Hjularöd.

Harlösa kyrka är från 1100-talets senare del och Harlösa blev under 1500-talet ett eget län. Utmed etappen finns flera intressanta broar, bland annat en av Skånes äldsta stenvalvbroar och en nitad järnvägsbro. Det var järnvägen som gjorde Harlösa by till ett blomstrande stationssamhälle där inte mindre än fem järnvägsspår strålade samman. Stationen i jugendstil invigdes 1907.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus