Etapp 14: Spillepengen-Bulltofta

Etappen genom Sveriges till ytan näst minsta kommun, Burlöv, är rik på kontraster, från Tågarps Heds rika växt- och djurliv, riksintressanta kulturmiljöer i stationssamhället Arlöv, till påminnelser om storsamhällets maskineri såsom oljehamn och ställverk. Sträckan går på jämn terräng med fast underlag och hela etappen är framkomlig med rullstol och barnvagn och är Skåneledens första helt gröngraderade etapp.

Arlövgården var en gång i tiden en av Sveriges mest produktiva gårdar. <br />
                  Minnen från svunnen tid vid Arlövgården.<br />
                  Artrika strandängar på Tågarps hed. <br />
                  Ta en avstickare till Skånes största vinddrivna mölla, Kronetorps mölla. <br />
                  Dammen vid Arlövgården.<br />
                  I skogsområdet vid Arlövgården kan man få syn på hackspett och fladdermus.<br />
                  Spillepengs friluftsområde i höstskrud. <br />
Visa fler bilder
Karta >

Etappen genom Sveriges till ytan näst minsta kommun, Burlöv, är rik på kontraster, från Tågarps Heds rika växt- och djurliv, riksintressanta kulturmiljöer i stationssamhället Arlöv, till påminnelser om storsamhällets maskineri såsom oljehamn och ställverk. Sträckan går på jämn terräng med fast underlag och hela etappen är framkomlig med rullstol och barnvagn och är Skåneledens första helt gröngraderade etapp.

Natur

I norr, vid Spillepengens friluftsområde, finner du de artrika strandängarna. Betet på strandängarna tillsammans med de regelbundna översvämningarna av salt havsvatten, har gjort att det över århundraden har utvecklats en speciell saltängsvegetation med en mångfald av växter och insekter, varav en del är ovanliga. Många fåglar uppehåller sig på strandängarna och i det grunda vattnet, där de finner rikligt med föda i form av bland annat musslor och maskar. På Tågarps hed, mellan mars och sensommar, finner vi häckande par av Burlövs kommunfågel skärfläckan, som man känner igen på den långa uppåtböjda svarta näbben och dess ljusblå ben. För att skydda ett känsligt natur- och fågelliv har strandängarna gjorts till ett reservat och under fåglarnas häckningsperiod råder det beträdnadsförbud på ängarna.

Ta en rundtur upp till informationsskyltarna högst upp på Spillepengen för en fin utsikt över Lommabukten, liksom en spännande kontrast mellan oljehamnen och Tågarps heds artrika ängar.

I den södra delen av sträckan mot Bulltofta passerar du förbi Arlövgården och golfbanan. Arlövgårdens park ligger som en ö, omgiven av öppet landskap, vilken i söder och väster utgörs av golfbaneområdet. Området har en, för kommunen, rik flora och fauna. På golfbaneområdet finns ett antal dammar och insådd ängsflora som är anlagda för att bland annat öka den biologiska mångfalden. Vrider du huvudet mot öst påminns du om att du befinner dig nära storstaden då Sege ställverk tornar upp sig för att förse oss alla med den el vi använder varje dag.

När Skåneleden går in i Malmö stad passerar du Sege å som rinner ända från Trelleborgs kommun till Malmö. Har du tur kan du få en skymt av en av våra mest iögonfallande fåglar, kungsfiskaren, som iklädd sin färgstarka fjäderdräkt kan ses spana efter fisk i ån.

Kulturhistoria

Längst i norr på sträckan genom Burlövs kommun ligger Tågarps hed med sina strandängar, som har en intressant natur- och kulturhistoria då de betats sedan bronsåldern. Strandängar har minskat kontinuerligt genom åren, men bara för ca 150 år sedan utgjordes nästan hela Öresundskusten av gemensam betesmark, så kallad utmark.

Arlövs framväxt är starkt kopplad till uppförande av Sockerbruket 1869 och anläggandet av järnvägsstationen 1871. Kring dessa båda knutpunkter uppfördes ett nytt centrum. Dessförinnan utgjorde centrum för centralorten området kring Sege station, som passeras längre söderut på Skåneleden. Efter sekelskiftet 1900 började samhället få en stadsliknande karaktär. Ett stationssamhälle i tegelarkitektur där flera industrier och serviceinrättningar uppfördes. I princip hela Arlöv är av riksintresse för kulturmiljö som till exempel Sockerbruket.

Förbi Granbacken, som är en gammal gravplats men som nu fungerar som rekreationsområde med teater och utomhusscen, når du Arlövgården. Arlövgården bildades 1789 genom sammanslagning av flera gårdar och var en gång i tiden en av landets mest högproduktiva gårdar. Ta en avstickare till en av Skånes största vinddrivna möllor, Kronetorps mölla. Möllan är 27 meter hög och byggnadsminnesförklarad. Den byggdes 1841 av ägaren till Kronetorps gård på ägornas högsta punkt. Leden fortsätter in i Bulltofta rekreationsområde, som anlades efter att Bulltofta flygplats lagts ner. Området utgörs idag av en stor park med omväxlande natur, rikt djurliv och många möjligheter till idrotts- och friluftsaktiviteter.

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

blog comments powered by Disqus